• Capacitació del participant
 • Condicions generals
 • Inscripció
 • Política de cancelació
 • Cancel·lació per part de l'organització
 • Cancel·lació de l'esdeveniment
 • Serveis no utilitzats
 • Drets comercials i d'imatge
 • Imatge dels participants
 • Responsabilitat
 • Estatut de limitació / Jurisdicció

SEALIGHT està oberta a practicants de ciclisme de muntanya amb un nivell de resistència i tècnica mitjana/alta. Els participants han de ser majors de 18 anys d’edat des del primer dia de la prova. La participació a SEALIGHT és individual, essent sempre recomanable rodar acompanyat.

Tot participant ha d’acceptar les normes generals i les instruccions compreses en el Reglament Particular de SEALIGHT, disponible al web oficial i seguir les orientacions i ordres donades pel personal de l’organització.

Totes les indicacions, instruccions o altres normes que conté la convocatòria i elements d’informació oficials de SEALIGHT constitueixen una obligació contractual per al participant.

Tot participant ha de formalitzar la inscripció via Internet des de la pàgina web oficial. La inscripció serà efectiva un cop s’hagin acceptat les bases d’inscripció i del reglament, i quan l’organització hagi rebut els drets d’inscripció.

 

L’organització de SEALIGHT permet la cancel·lació de la inscripció dins dels següents períodes, amb les seves respectives condicions econòmiques:

 • Fins el 13 de setembre: retorn del 80% dels drets d’inscripció *.
 • Del 14 de setembre al 30 de setembre retorn del 50% dels drets d’inscripció*.
 • Del 1 d’octubre al 8 d’octubre retorn del 25% dels drets d’inscripció *.
 • A partir del 9 d’octubre no es retornen els drets d’inscripció *.

Els que no hagueu comprat llicència de dia en el moment de la inscripció podeu adquirir-la al formulari de LLICÈNCIA DE DIA ADICIONAL ( 5€/dia )

*Important: En cas d’haver contractat i pagat serveis opcionals propis de l’organització, aquests es consideraran a tots els efectes i per aquest assumpte com “drets d’inscripció” i es regeixen pels mateixos períodes exposats en la política de cancel·lació.

No hi ha excepcions per raons mèdiques de lesions o malalties. En aquests casos pot ser possible passar la inscripció a l’any següent, sent aquesta decisió a discreció de l’organització i amb unes condicions especials.

 

 

L’organització pot cancel·lar la condició contractual d’inscripció d’un participant a SEALIGHT després de l’inici de l’esdeveniment si es donen els casos:

 1. Infracció de les normes i/o el reglament particular de l’esdeveniment.
 2. Omissió per part del participant d’observar instruccions de la direcció de l’esdeveniment o de personal de l’organització.
 3. Si el participant altera substancialment el compliment de les bases d’inscripció o el seu comportament no és conforme amb aquestes bases i el reglament particular.

En tots aquests casos, el participant té dret només a la devolució de l’import corresponent a l’estimació dels serveis no gaudits o consumits en el moment de produir-se l’extinció.

En el cas que no s’assoleixi el mínim necessari d’inscrits l’organització es reserva el dret d’anul·lar l’esdeveniment. Si aquesta circumstància es donés, es retornarà l’import íntegre de la inscripció. L’organització podria proposar una alternativa en forma d’un altre format d’esdeveniment als participants ja inscrits.

Si l’esdeveniment es cancel·la per circumstàncies de força major no atribuïbles a l’organització (risc d’incendi, condicions extremes meteorològiques, etc.), el participant no tindrà dret a cap devolució de la quota d’inscripció o a la compensació d’altres pèrdues com a despeses de viatge o allotjament. En aquest cas, l’organització no està obligada a proposar l’esdeveniment en unes altres dates.

Si el participant es retira de l’esdeveniment a causa d’una malaltia o qualsevol altre motiu no atribuïble a l’organitzador, o no utilitza els serveis a què dóna dret la inscripció, aquest no tindrà dret a cap devolució proporcional respecte als continguts del Pack Participant adquirit amb els drets d’inscripció o altres Serveis opcionals també adquirits o contractats.

Club Esportiu Bike Catalunya ostenta tots els drets de SEALIGHT. Aquest fet afecta a tot el que es refereixi a aspectes organitzatius, comercials i d’imatge en els quals té exclusivitat i preferència en el marc i entorn de l’esdeveniment, abans, durant i després d’aquest. Tenen per tant potestat i autoritat per decidir sobre aquestes matèries podent limitar la capacitat d’acció dels participants, així com d’organitzacions, professionals o empreses alienes a l’organització, si considera que va en contra de seus interessos.

Tot participant pel sol fet de formalitzar la seva inscripció a SEALIGHT dóna el seu consentiment a l’organització perquè utilitzi lliurement materials audiovisuals (fotografies i imatges) gravats durant l’esdeveniment en els quals es pugui reconèixer la seva persona, accedint per tant a la seva publicació i divulgació tant per part de l’organització com per part de mitjans externs a aquesta.

 

 

L’organització no es fa responsable del seguiment dels itineraris de SEALIGHT, més enllà del context mateix de la celebració de l’esdeveniment.

Les reclamacions compensatòries dutes a terme contra l’organitzador, indistintament quin sigui el motiu, estan excloses. Això no s’aplicarà si l’organitzador, els seus representants legals o els seus assistents han actuat amb intenció o amb vulgar negligència en l’execució de les seves responsabilitats o si l’organitzador és degudament considerat responsable a causa de danys justificables resultants de lesions contra la vida, cos o salut d’una persona o la infracció d’obligacions contractuals essencials.

Un cop realitzada i confirmada la inscripció, el participant certifica que ha llegit, coneix i entén les normes i el reglament particular de l’esdeveniment i ho respecta. Fa constar expressament amb la seva inscripció que participa en aquest esdeveniment sota el seu propi risc i que esta assegurat/ada en cas d’accident o de responsabilitat civil.

De la mateixa manera, manifesta que en iniciar l’esdeveniment no presenta cap problema de salut ni té un historial incompatible i en cas de patir-los, certifica que prendrà les mesures necessàries.

Està d’acord amb que l’organització pugui utilitzar les seves dades personals incloent l’adreça de correu electrònic facilitada amb efectes organitzatius de SEALIGHT i per enviar més informació relativa a l’esdeveniment, incloent la de col·laboradors i patrocinadors.

 

 

Qualsevol reclamació del participant a l’organitzador, sense considerar el terreny i procediments jurídics, està subjecta a l’estatut de limitació d’un any després de la fi de la celebració de l’esdeveniment. La relació legal i contractual entre el participant i CLUB CICLISTA TRANSPYR ANAYET LATITUD NORD SL, estarà íntegrament subjecta a la llei espanyola. El lloc de jurisdicció és Girona (Catalunya).